Nieuwsflits

Elektronische nieuwsbrief van N-VA/PLE
Jaargang 16, 2017, nr. 9

 

De laatste gemeenteraad van 2017 werd over twee zittingen gespreid. De bespreking van het budget voor 2018 nam het grootste deel van de vergadertijd in.Goede voornemens

  Nog veel te doen in 2018

2018 is het laatste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode, en dus ook het laatste jaar waarin de projecten uit het meerjarenplan van het CD&V/sp.a-bestuur kunnen worden afgewerkt. Uit de bespreking bleek dat er nog heel wat moet gebeuren.


Na een kort overzicht van de cijfers door financieschepen Konings (CD&V) nam burgemeester Van Tichelt (CD&V) bijna een uur lang het woord om de realisaties van de voorbije jaren uiteen te zetten, en om aan te geven wat er in 2018 nog oip stapel staat. Zo zal aan de renovatie van de douaneloods in Hemelrijk worden begonnen, en zou de bouw van de nieuwe turnhal van start moeten kunnen gaan. De wegen- en rioleringswerken langs Den Berg, Dreef en natuurlijk Over d'Aa zouden hun beslag moeten kunnen krijgen, en ook de herinrichting van de Kammenstraat moet worden opgestart. En in het "Stoerwoud" aan de Oude Pastorij zal in 2018 gespeeld kunnen worden.

Verder wordt het laatste jaar van de bestuursperiode opvallend genoeg vooral een planningsjaar. Er komen besprekingen rond een bestemming voor de douaneloods, en met de politie wordt een mogelijke verhuis naar het station voorbereid. Een mobiliteitseffectenrapport voor de centrumstraten in Essen zal duidelijk maken of die de gevolgen van de bouwprojecten van de voorbije jaren wel aankunnen (antwoord : neen). Er zal onderzocht worden hoe het Heuvelplein leefbaarder kan gemaakt worden.Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt herzien, en er zou een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Spijker moeten komen. En met het al tien jaar aangekondigde geïntegreerde patrimoniumbeleid wordt van start gegaan... In 2019.


Overbelast

  Te weinig, te laat en te duur

Tom Bevers (N-VA/PLE) verwoordde de kritiek van de oppositie op het budget : te veel van de prioriteiten werden niet uitgevoerd, terwijl de Essenaar er wel vooraf voor betaald had, via een belastingverhoging.


Bevers herinnerde aan de prioriteitenlijst die door CD&V en sp.a in het begin van de bestuursperiode was opgemaakt. Hij herinnerde ook aan de brochure die daarover in heel Essen werd verspreid, en aan de beloftes in het bestuursakkoord dat beide partijen afsloten. Van een reeks beloofde fietspaden kwam niets in huis : Spillebeek, Huybergsebaan, doorsteek Hofstraat, Steenovenstraat. De beloofde herinrichting van Nolsebaan/Velodreef, van Molenstraat/Molenakkerstraat en van de doortocht van de Kalmthoutsesteenweg in Wildert kwam er niet. Een verkeersveiliger Essen vergt een nieuw mobiliteitsplan voor de hele gemeente, maar dat werd niet opgemaakt. En om te redden wat er te redden valt van het open, groen, landelijk en leefbaar Essen is een nieuw ruimtelijk structuurplan nodig, maar daar werd pas met 5 jaar vertraging aan begonnen. In het bestuursakkoord werd ook gesteld dat het Heuvelplein zou worden omgevormd tot een echt ontmoetingsplein, maar het afsluiten van de Watermolenstraat werd niet aangegrepen om daar werk van te maken. En de top-10 van gebroken beloftes wordt aangevoerd door de plechtig ondertekende afspraak tussen CD&V en sp.a om zwembad "De Vennen" te renoveren.

Eén beslissing werd wél onmiddellijk uitgevoerd : in 2014 gingen de gemeentebelastingen omhoog. Zogezegd om het inkomstenverlies uit maatregelen van andere overheden te compenseren. Er werd echter veel meer geld opgehaald dan nodig om de beleidsplannen uit te voeren. Daardoor werden de schulden afgebouwd, maar met de gecreëerde beleidsruimte gebeurde niets. Bevers wees erop dat het gemeentebestuur het geld van de Essenaar nog zal moeten beleggen als het zo verder gaat, en ook Thomas Dekkers (N-VA/PLE) haalde aan dat een gemeente niet uit het oog mag verliezen dat ze met het geld van de burger werkt : een "goede burgervader" is iets anders dan een "goede huisvader"...


Gebrek aan informatie

  Verkeer en ruimtelijke ordening grootste pijnpunt

Vanop de banken van CD&V en sp.a werd het budget verdedigd, al vonden ook zij dat het hier en daar wat meer mocht zijn.


Jan Suykerbuyk (CD&V) verwees naar de resultaten van de bevolkingsenquête die de vorige week werd voorgesteld. Hij leerde daaruit dat mobiliteit en verkeersveiligheid onder druk staan, en dat er harder aan moet worden gewerkt. Hij betreurde ook dat de wijkagenten van de politie niet voldoende gekend zijn, en haalde aan dat Essen te weinig doet voor mensen met een beperking - al werd dat prompt door partijgenote Brigitte Van Aert (CD&V) ontkend. Die vond dat de Essenaren daar gewoon onvoldoende over geïnformeerd zijn. Arno Aerden (sp.a) haalde aan dat het cultuurbeleid meer middelen verdient, en bevestigde dat er in het verkeers- en ruimtelijke ordeningsbeleid een stevig tandje moet worden bijgestoken.

Schepen Brigitte Quick (CD&V) nam tenslotte de verdediging van het beleid op zich : zij had 284 beloftes geteld in het meerjarenbeleidsplan, en stelde dat het grootste deel werd uitgevoerd. Enkele projecten werden inderdaad vooruitgeschoven, zoals het fietspad langs de Huybergsebaan. En dat het zwembad "moest" gesloten worden vond ze jammer, maar volgens haar zijn de scholen nu even tevreden als voordien. Zoals verwacht werd het budget meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.


STOP-principe

  Hoek krijgt eindelijk camera

In het budget voor 2018 worden ook middelen voorzien om een camera te kopen die roodrijders in Hoek zal flitsen. Daarmee komt een lange lijdensweg hopelijk ten einde.


Snel genoeg rijden om het rode licht vóór te zijn, of het rode licht gewoon negeren, leek het levensgevaarlijke motto van sommigen onder hen. Als je maar snel genoeg rijdt, kan je het rode licht nog verschalken. En als dat niet meer lukt... Dan kan het licht nog altijd gewoon worden genegeerd. Levensgevaarlijk. Dirk Smout (N-VA/PLE) bracht in herinnering dat in de raad, onder meer door Anne Somers (N-VA/PLE) en Ludo Somers (CD&V), al van bij het begin om een camera werd gevraagd. Die ging er komen, maar de gemeente wilde op de politie wachten. Kalmthout en Wuustwezel wilden eerst niet meewerken. Daarna dan weer wel, maar de camera die werd besteld kon niet worden goedgekeurd. De bal belandde terug bij de gemeente. Smout hoopte dat aan het zig-zagparkoers een einde zou komen. Dat bleek alvast ook de bedoeling van burgemeester Van Tichelt (CD&V).


  Douaneloods : eerst restauratie, dan invulling

Voor de restauratie van de douaneloods in Hemelrijk wordt eerstdaags de aannemer aangesteld. Ook voor de latere invulling ervan werden voorstellen binnengebracht, maar die zullen nog heel wat besprekingen vergen.


In de Raad van Bestuur van het AGB bond Bob Konings (N-VA/PLE) de kat de bel aan, en in de gemeenteraad nam Guy Van den Broek (N-VA/PLE) de fakkel over : hoe ver staat het met de loods ? Brigitte Quick (CD&V) verduidelijkte dat de restauratie na de winter van start zal gaan. Eén dezer dagen wordt de aannemer aangesteld. Voor de invulling ervan werden vijf voorstellen binnengebracht, waarvan er drie worden weerhouden voor verdere besprekingen. Het gaat om twee projecten in de transportsfeer (één meer educatief, één meer industrieel) en opnieuw om een brouwerij. Aan de kandidaten zullen bijkomende inlichtingen worden gevraagd.


GAS-ton ?

  GAS-boetes op afroep ?

Elk besluit van de burgemeester afdwingbaar maken met een GAS-boete ? Dat ging te ver voor de gemeenteraad, en het voorstel werd voorlopig afgevoerd.


In het vorige jaar werden in Essen 161 GAS-boetes uitgedeeld, waarvan 142 voor een parkeerovertreding. Maar sommige zaken blijven onbestraft : tijdens de carnavalsstoet besliste de burgemeester dat er geen sterke drank mocht worden geserveerd op straat. Niet iedereen hield zich aan dat verbod. De politie maakte een pv op, maar een boete opleggen kon niet : het verbod staat immers niet in het GAS-reglement. Daarom stelde het schepencollege voor om élk verbod dat de burgemeester in het kader van de veiligheid of de openbare orde oplegt afdwingbaar te maken met een "gemeentelijke administratieve sanctie". Dat ging te ver voor Tom Bevers (N-VA/PLE) : het is niet gezond dat een verkozen mandataris zo maar kan beslissen waarvoor er een boete kan worden opgelegd. Ook ter bescherming van de mandataris zelf, die anders onder druk kan komen te staan om dan maar een boete op te leggenvoor allerlei zaken die sommigen onwenselijk vinden. Als er ergens een boete voor nodig is (sterke drank bij carnaval), dan moet dat maar in het reglement zelf komen. Ook Arno Aerden (sp.a) had wat bedenkingen, en burgemeester Van Tichelt (CD&V) stelde daarop voor om eerst een bespreking in een raadscommissie te houden.


IKAniet !

  Energiesector herstructureert (niet)

De Vlaamse energiesector en de wereld van de intercommunales (intergemeentelijke verenigingen) zijn volop in beweging. Daardoor moet elke gemeenteraad in Vlaanderen af en toe een beslissing nemen over operaties die het gemeentelijk petje ver te boven gaan.


De Essense gemeenteraad moest beslissen of er al dan niet kon worden ingestemd met de splitsing van de intercommunale "IKA", waarbij een groot deel van de middelen zouden worden overgeheveld naar "IVEKA". De operatie past in de consolidatie van de energiesector en de vermindering van het aantal intercommunales, die de Vlaamse regering wenst te realiseren. Op korte termijn financieel geen slechte zaak, want Essen heeft nog gelden uitstaan bij IKA, die grotendeels zouden terugkomen. De gevolgen op lange termijn zijn moeilijker in te schatten : omdat de gemeenten veel inkomsten halen uit dividenden in de energiesector, zou bijvoorbeeld een daling van de elektriciteitsprijs als gevolg van de herstructurering de gemeentekas slecht uitkomen.

Energieschepen Frans Schrauwen (CD&V) stelde vragen bij de operatie : de lokale betrokkenheid bij de energiesector wordt alweer verder verminderd. Verder vermoedde hij dat geen van de Essense raadsleden echt weet wat de gevolgen zijn van wel of niet instemmen met de herstructurering. Tom Bevers (N-VA/PLE) bevestigde dat dit erg onduidelijk is. Maar de vroegere tijden waarbij de gemeenten -en zeker Essen- zelf de energiesector beheerden komen niet meer terug. Het zou beter zijn om de knoop echt door te hakken en gemeenteraden niet meer te dwingen om hierin beslissingen te nemen. Arno Aerden (sp.a) pleitte nog voor garanties voor de lokale betrokkenheid bij duurzame energieprojecten, en werd daarin door onder meer Guy Van den Broek (N-VA/PLE) gevolgd. Waarna de hele raad de operatie goedkeurde. Om nog voor het einde van de zitting te vernemen dat een blokkeringsminderheid van andere gemeenten ervoor gekozen had om dat niet te doen. Zodat ze voorlopig niet doorgaat. Wordt jammer genoeg vervolgd...


Busje komt zo... in Kalmthout !

  Bus naar Klina ? Niet vanuit Essen !

Onlangs pakten Kalmthout, Wuustwezel, Brasschaat en Brecht uit met een eigen plan voor een buurtbus, die onder meer de verbinding met Klina en Berkenbeek zou voorzien. Maar Essen doet niet mee.


Dat riep vragen op bij Guy Van den Broek (N-VA/PLE) : we vragen al zo lang om een verbinding naar Klina, en nu doen de buren het zonder ons ! Burgemeester Van Tichelt (CD&V) legde uit dat Essen enkele jaren geleden niet was meegestapt in het mobiliteitsonderzoek dat nu leidde tot de buurtbus. Die wordt gedeeltelijk met Europese middelen (uit het Leaderfonds) gefinancierd, maar de gemeenten zelf leggen 25.000 EUR per gemeente en per jaar bij. Daarvoor krijgen ze enkele ritten per week. Na vier jaar zal het project geëvalueerd worden. Van Tichelt had heel wat bedenkingen bij het project : openbaar vervoer is een taak van De Lijn (ook volgens de wet), en het is niet omdat die haar verantwoordelijkheid niet neemt dat de gemeenten dat moeten doen. Bovendien is de prijs hoog en de frequentie laag. Essen kan later nog instappen, maar voorlopig lijkt het niet onverstandig om de kat even uit de boom te kijken.


Wie Aa zegt kan geen B meer zeggen...

  Over d'Aa-werken blijven vragen oproepen

De werken aan Over d'Aa lopen niet van een leien dakje, en dat krijgt zijn weerslag in de gemeenteraad.


Dirk Smout (N-VA/PLE) wees erop dat afgesproken was dat het bestaande fietspad tijdens de werken de hele tijd bruikbaar zou blijven. Desondanks werd het toch opengelegd. Schepen Brigitte Quick (CD&V) gaf aan dat het inderdaad werd opengebroken, op vraag van de nutsmaatschappijen. Daarbij sneuvelden ook enkele kabels, zodat veel mensen in Horendonk zonder telefoon en internet kwamen te zitten. De aannemer had dat allemaal niet gecommuniceerd. Quick sprak van een "moeilijke werf" waarbij er zomaar wordt afgeweken van de afspraken. Maar ze beloofde wel alles te doen om een veilige fietsroute langs Over d'Aa te behouden. Chris Van Hees (CD&V) gaf nog aan dat mensen met vragen die niet eens meer konden stellen : wie alleen een vaste telefoon (of internet) heeft, kon het gemeentebestuur niet meer bereiken ! Vooral voor oudere mensen een erg oncomfortabele situatie.


Fiets- of sleepad ?

  Sneeuw ruimen : ook op de fietspaden !

Ook Essen verdween in de voorbije weken voor enkele dagen onder een pak sneeuw. Die werd geruimd, maar dat er eerst parkeervakken en pas later fietspaden werden schoongemaakt, schoot bij Kevin Ooye (N-VA/PLE) in het verkeerde keelgat.


Ooye gaf aan dat het sneeuwruimen op de wegen redelijk adequaat was verlopen, en dat bevestigde Brigitte Quick (CD&V) : door de voortdurende sneeuwval was het niet zo eenvoudig om bij te blijven, maar al bij al was het goed gegaan. Al voegde burgemeester Van Tichelt (CD&V) eraan toe dat de capaciteit voor plotse hevige sneeuwval misschien toch nog onvoldoende is. Ooye merkte wel op dat er parkeervakken werden schoongemaakt, terwijl er nog fietspaden onder de sneeuw zaten. De burgemeester gaf toe dat dit inderdaad niet de bedoeling kan zijn : het zijn wel verschillende taken, maar veilig fietsen gaat voor op sneeuwvrije parkeerruimte. Anne Somers (N-VA/PLE) vroeg nog om extra aandacht voor de omleidingswegen, onder meer omwille van de werken aan Over d'Aa. Quick antwoordde dat daar rekening mee was gehouden.


  Hoe denkt u erover ?

Vorige maand vroegen we hoe u aankijkt tegen de reactie van gemeente en politie op de recente inbrakengolf in onze gemeente. 70% van de antwoorden vindt dat er te weinig politiepatrouilles zijn en dat er te weinig wordt ingezet op de BINs : dat er enkele inbrekers werden opgepakt is een gelukkig toeval.


15% vindt dat er adequaat gereageerd is, en nog eens 15% vindt de onmiddellijke reactie wel voldoende, maar hoopt dat er in de toekomst meer op preventie wordt ingezet.


Essen doet niet mee aan de buurtbus in de buurgemeenten, die onder meer langs Klina en Berkenbeek komt. Is het inderdaad beter om even af te wachten, of is het een gemiste kans ? Vertel het ons via www.nvaple.be !  Quiz mee !

Op vrijdag 16 februari 2018 gaat in het Parochiecentrum van Essen-Statie onze 8e Algemene Quiz door, voor gelegenheidsploegen en doorgewinterde quizzers.


We voorzien een extra scherm achteraan in de zaal zodat iedereen onze multimedia-ondersteuning kan volgen. Ploegen van max. 8 personen kunnen inschrijven via quiz@nvaple.be. De inschrijving kost 12 EUR.


  Met onze beste wensen !

Met deze Nieuwsflits zit onze 16e jaargang erop. Na de jaarwisseling zijn we er opnieuw. Ondertussen wensen we u het allerbeste voor 2018 !Info

Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen :

Gemeenteraad :
- Bevers Tom, Molenstraat 39, tel. 03/667.16.67 (tom.bevers@nvaple.be)
- Broos Agnes, Heikantvenstraat 58, tel. 0486/62.03.76 (agnes.broos@nvaple.be)
- Dekkers Thomas, Nieuwmoersesteenweg 66 A, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@nvaple.be)
- Jacobs Robin, Achterstraat 33, tel. 0478/61.09.96 (robin.jacobs@nvaple.be)
- Ooye Kevin, Over d'Aa 255, tel. 0477/85.52.25 (kevin.ooye@nvaple.be)
- Smout Dirk, Den Uil 24, tel. 03/677.12.22 (dirk.smout@nvaple.be)
- Somers Anne, Verbindingsstraat 11, tel. 0472/01.03.66 (anne.somers@nvaple.be)
- Somers Katrien, Heikantstraat 68, tel. 0473/83.15.12 (katrien.somers@nvaple.be)
- Van den Broek Guy, Kraaienberg 29, tel. 0497/59.37.82 (guy.vandenbroek@nvaple.be)
OCMW :
- De Corte Paul (paul.decorte@nvaple.be)
- Denissen Liesbeth (liesbeth.denissen@nvaple.be)
- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 250, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)
- Van Loon Annemie, Kloosterstraat 39, tel. 0485/14 05 03 (annemie.vanloon@nvaple.be)
AGB : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be), Konings Bob (bob.konings@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Politieraad : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Gecoro : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Jeugdraad : Speltincx Kevin (kevin.speltincx@nvaple.be)
PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Minaraad : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Karrenmuseum : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be)
Bibliotheek : Backx Christina (christina.backx@nvaple.be), de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)
vzw Kobie : Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Gemeenschapscentrum : de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Eeckhaut Leo (leo.eeckhaut@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Voorzitter N-VA : Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be