VeiligVerkeer

Verkeersveiligheid is een belangrijke bezorgdheid van iedereen. In Beernem is dat niet anders. N-VA Beernem lanceert daarom deze webstek ‘Veilig Verkeer Beernem’. Uiteindelijk willen we hier tot een overzicht komen van de belangrijkste pijnpunten in Beernem, Oedelem en
Sint-Joris.

N-VA Beernem stelt witboek 'Veilig Verkeer' voor - Januari 2012

N-VA Witboek Veilig Verkeer Beernem
Naar aanleiding van verschillende vragen van inwoners van Beernem rond verkeersveiligheid startte N-VA Beernem in april 2011 met deze website. Inwoners van Beernem kregen de kans om verkeersproblemen in de gemeente te signaleren. De website werd een succes: zesentwintig pijnpunten werden aangebracht, er kwamen vele reacties binnen en er werd meer dan 5.000 keer gestemd.

Het succes van de website toont aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid nog wat werk aan de winkel is. Alle pijnpunten werden gebundeld in een Witboek voor een veiliger verkeer in Beernem. In dit document hebben we voor elk gesignaleerd probleem een voorstel tot oplossing uitgewerkt. Met dit Witboek willen we vanuit N-VA Beernem een aanzet voor oplossingen bieden, vertrekkend vanuit de concrete bekommernissen van de mensen, want vaak kunnen kleine aanpassingen immers het verschil maken. Andere problemen kunnen alleen aangepakt worden via een globale visie op mobiliteit en verkeersveiligheid. N-VA Beernem vraagt in dat kader om een grondige evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

VeiligVerkeer

Snelheid voertuigen in de Lattenklieversstraat van Sint-Jorisbrug tot café De Brug

Dit stuk weg maakt sinds enige tijd reeds deel uit van de dorpskern van Sint-Joris, waar de maximumsnelheid beperkt is tot 50 km/u. Nochtans ziet deze straat er eerder uit als een lanceerbaan van een vliegveld, en wordt ook als dusdanig gebruikt door de meerderheid van de weggebruikers. Wanneer worden hier maatregelen genomen en controles gedaan om de snelheid tot die 50km/u te beperken? De weg-infrastructuur dient hier dringend aangepast te worden.

Uw reactie: hoe zou u dit probleem aanpakken?

Uw naam:

Uw mailadres:

Vul dit vak NIET in :

Eerdere reacties:

De inrichting van dit stuk van de Lattenklieversstraat geeft aanleiding tot supersnel rijden (100 km/u is hier dagelijkse kost), met als gevolg dat de bewoners roet en onvolledig verbrande benzinedampen moeten inademen, afgezien van de schrik wanneer deze voertuigen met groot motorgerom voorbijscheuren, en dit voor slechts een kleine afstand af te leggen van café De Brug tot Sint/Jorisbrug of andersom (de weg is in een helling, vandaar nog meer hinder bij het binnenrijden van het dorp. De oplossing : versmallen van de rijweg, verwijderen van de indeling in rijvakken, wegnemen van de middengeleider aan café De Brug, een fietssuggestiestrook rood schilderen, de bushaltes op de rijweg aftekenen (de lijnbus stopt óp de rijweg), plateaus op de parkeerstroken aan de haltes voor de reizigers, inrichten van de parkeerplaatsen : afbakenen van de plaatsen met plantenvakken om de 3 parkeerplaatsen om onrechtmatig gebruik door camions te verhinderen ; langs de vaartkant schuin parkeren van de personenwagens = méér parkeeerplaatsen, lang genoeg voor wagens met fietsdrager= Er is voldoende ruimte, aangezien er momenteel een even brede strook grond aanwezig is tussen de verharde parkeerstrook en de vangrails langs de vaart. Overleiestraat : vanaf de gemeentegrens met Knesselare : eveneens de rijvakverdeling wegnemen, parkeren toelaten aan de kant van het sportpark ; verbod parkeren én stilstaan aan de kant vangrails langs de vaart. Snelheidbeperking invoeren van 70 km/u en van 50 km/u vanaf 100 m vóór kruispunt onder de Sint/Jorisbrug. Onder de brug : middengeleider aanleggen uit de as van de weg! (Hedwig De Meyere)