Nieuwsflits

Elektronische nieuwsbrief van N-VA/PLE
Jaargang 16, 2017, nr. 5

 

  Nog geen nieuwe verkaveling in Heikantlaan

De nieuwe verkaveling in de Heikantlaan, tegenover de Epicealaan, komt er voorlopig niet. De gemeenteraad stelde de beslissing over het wegtracé uit.


Al verschillende jaren circuleren er allerlei plannen voor het terrein aan de Heikantlaan. Telkens botsten ze op verzet in het schepencollege of bij de Gecoro (de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). Nu ligt een nieuw plan op tafel, waarbij 19 tot 29 bouwplaatsen zouden worden gecreëerd. Dat plan kon wel op de goedkeuring van het college rekenen en kreeg ook in de Gecoro groen licht, ondanks de bezwaren van de mensen in de omgeving. Die vinden dat het plan te veel groen opoffert, en ze vrezen voor veel extra verkeer, omwille van de zeer intensieve bebouwing die voorzien wordt.

Omdat er voor de nieuwe verkaveling ook een nieuwe weg moet worden aangelegd, was de toestemming van de gemeenteraad nodig. Schepen Dirk Konings (CD&V) verdedigde het plan, omdat het beter is dan de vorige plannen die in de voorbije jaren werden ingediend. Zo werden er geen woontorens ingetekend, en werd ook speelruimte voorzien. Het schepencollege wil ook nog extra parkeerruimte opleggen. Konings wees er ook op dat het terrein de bestemming bouwgrond heeft, en dat het dus niet mogelijk is om alle bebouwing tegen te houden.


Plan de boom in ?

  Onvoldoende draagvlak

Het uitstel kwam er nadat uit alle hoeken van de gemeenteraad vragen en bedenkingen kwamen, en het draagvlak voor de plannen onvoldoende groot bleek.


Tom Bevers (N-VA/PLE) opende de discussie. Hij stelde vast dat het ruimtelijk structuurplan en het woonbehoeftenplan in Essen verouderd zijn. Maar Essen moet erg voorzichtig zijn met het mogelijk maken van extra verkeer, en zeker met het aansnijden van groen en open ruimte. Zolang er geen breder kader is, zolang niet duidelijk is hoeveel woningen Essen nog wil bouwen en waar die dan best komen, komt er beter geen nieuwe verkaveling. Eens het kader er wel is, kan opnieuw over een (sociale) verkaveling met kleine percelen worden nagedacht. Brigitte Van Aert (CD&V) wees op de klachten van de buren, en stelde voor dat de aannemer eerst met hen rond de tafel zou gaan zitten om te zien of er geen plan kan worden uitgetekend dat voor iedereen aanvaardbaar is. Thomas Dekkers (N-VA/PLE) wees erop dat het plan niet het slechtste is dat al op tafel heeft gelegen, maar dat het wel zo veel mogelijk percelen op een kleine oppervlakte uittekent. Ook hij pleitte ervoor om eerst een bredere visie uit te werken, en ook Arno Aerden (sp.a) sloot zich daarbij aan. Het huidige voorstel is beter dan de vorige voorstellen, maar nog niet goed genoeg : de woonbehoeftenstudie ontbreekt en er zijn onvoldoende garanties voor het groene karakter van de omgeving.

Guy Van den Broek (N-VA/PLE), Dirk Smout (N-VA/PLE) en Willy Hoppenbrouwers (Open Vld) besloten uit de discussie dat de plannen nog onvoldragen zijn, en pleitten voor uitstel. Frans Schrauwen (CD&V) wees nog op de lange lijdensweg die het plan al had ondergaan, maar uiteindelijk stemden 10 van de 21 aanwezige raadsleden voor uitstel (7 N-VA/PLE, 2 sp.a en 1 Open Vld), 8 tegen (6 CD&V en 2 sp.a), bij 3 onthoudingen (2 CD&V en 1 VB). De plannen gaan dus terug naar de tekentafel.


Behouden vaart...

  Heraanleg Vaartstraat moet opnieuw

De Vaartstraat werd enige tijd geleden opnieuw aangelegd, maar de goten werden alweer open gereden en de grasdals zijn stuk en verzakt. Kevin Ooye (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-VA/PLE) vroegen daarom om de werken over te doen.


Ooye wees erop dat de goten werden stuk gereden, en dat er ook een gevaarlijke opening tussen het wegdek en de goten ontstaan is, waardoor fietsers een lelijke val riskeren. Maar ook voor autobanden en -velgen is dit niet ideaal. Ook de grasdals naast de weg verzakken alweer. Schepen Brigitte Quick (CD&V) antwoordde dat de goten en de grasdals alleen als uitwijkmogelijkheid waren voorzien, maar stelde vast dat ze vaak als uitbreiding van de weg worden gebruikt. Dat werd vooraf fout ingeschat, en daarom zullen na het bouwverlof de nodige aanpassingen gebeuren. Ondertussen zullen de gaten met kiezel worden opgevuld, zodat het ergste gevaar alvast voorlopig wordt verholpen.


Tot stof en as...

  Krijgt Essen een volwaardige archivaris ?

Heel wat Essense verenigingen hebben een rijk archief, maar het is vaak niet zo duidelijk waar het kan worden bijgehouden. Ook de archieven van het gemeentebestuur zelf verdienen meer aandacht, en Guy Van den Broek (N-VA/PLE) en Thomas Dekkers (N-VA/PLE) stelden daarom voor om te investeren in een archivaris.


Van den Broek legde uit dat Essen een rijke geschiedenis heeft, die bewaard moet blijven. Daarom zou het nuttig zijn dat de verenigingen beter worden bijgestaan door het gemeentebestuur. Op zijn minst zou er een overzicht moeten worden bijgehouden van welke archieven zich waar bevinden. Ook de gemeente zelf zou meer aandacht kunnen besteden aan documentbeheer en archivering, zeker nu in digitale tijden veel informatie wordt gegenereerd, maar nog meer verloren dreigt te gaan.

Burgemeester Van Tichelt (CD&V) gaf aan dat archivering inderdaad belangrijk is, en dat dit niet langer een één-tiende functie kan zijn zoals vandaag het geval is. Hoe dit moet worden georganiseerd, is een andere vraag. Van Tichelt liet de mogelijkheid open voor een intergemeentelijk archivaris. Daarover dienen in de komende maanden knopen te worden doorgehakt.


BTW telt mee

  Rekeningen goedgekeurd

De gemeenteraad keurde een hele reeks rekeningen voor het jaar 2016 goed : van de kerkfabrieken, het Autonoom Gemeentebedrijf en tenslotte die van de gemeente zelf.


De rekening voor het Autonoom Gemeentebedrijf ziet er heel anders uit dan die van de vorige jaren : de BTW-administratie besliste dat de werkings- en investeringssubsidies van het AGB vervangen moeten worden door prijssubsidies, bovenop de prijs die de gebruikers van de Hemelrijkhal en de turnzaal in Wildert betalen. Op die prijssubsidies moet 6% BTW worden betaald. Thomas Dekkers (N-VA/PLE) wees erop dat er op die manier nog maar één hefboom overblijft om de rekening van het AGB te doen kloppen, en vroeg om een zeer nauwgezette opvolging. En in de raad van bestuur van het AGB had Tom Bevers (N-VA/PLE) er ook al op gewezen dat 6% niet verwaarloosbaar is, en dat de kost van het AGB alsmaar hoger oploopt, al blijft voorlopig de baat (de BTW-aftrek op de bouw van de Hemelrijkhal) nog wel hoger.

De gemeenterekening werd enkel door CD&V en sp.a goedgekeurd. Bevers stelde vragen bij de schaarse informatie die de rekening verstrekt over het gevoerde beleid, en noemde dat een bewuste keuze van het schepencollege. Zo werden wel "prioritaire doelstellingen" vastgelegd, maar blijkt uit niets dat daar ook werk van wordt gemaakt. De rekeningen van de kerkfabrieken werden dan weer wel zonder opmerkingen goedgekeurd. In 2016 paste het gemeentebestuur 157.000 EUR bij voor het functioneren van de Essense parochiekerken.


  Sporttarieven vereenvoudigd

Sportploegen die in de Heuvelhal of Hemelrijkhal willen sporten, kregen vaak te maken met ondoorzichtige en ingewikkelde tarifering. Daaraan zou een einde moeten komen.


De tariefstructuur werd vereenvoudigd en verduidelijkt, en het Autonoom Gemeentebedrijf (voor de Hemelrijkhal) en het gemeentebestuur (voor de Heuvelhal) stemden de tarieven ook op elkaar af. Zo verdwijnt het verschil tussen de prijzen voor avond- en daguren, en ook de definitie wat juist een "Essense sportvereniging" is wordt bijgesteld. Mogelijk wordt later ook het weinig gebruiksvriendelijke internetsysteem om één van de hallen te boeken nog vervangen. En na lang aandringen in het AGB, vooral door Bob Konings (N-VA/PLE), wordt het toezicht in de Hemelrijkhal ook tijdens de avonduren uitgebreid. Tenslotte is er voor de individuele sporter eveneens goed nieuws : behalve op momenten dat ze wordt afgehuurd, kan de atletiekpiste in het sportpark tussen zonsopgang en zonsondergang gratis gebruikt worden


  Gewest- of gemeentewegen ?

Het Vlaams Gewest beheert een aantal wegen op Essens grondgebied, maar is niet altijd bereid om er veel in te investeren. Al achterhaalde Arno Aerden (sp.a) dat ook het gemeentebestuur zelf niet altijd vrijuit gaat.


Aerden wees erop dat er al sinds het begin van de jaren 2000 budgetten opzij staan om langs Spijker een fietspad te voorzien, en om de aanleg van de Kalmthoutsesteenweg mee te bekostigen. Hoewel de budgetten niet volstaan zouden ze toch een stevige bijdrage kunnen leveren aan betere en meer verkeersveilige wegen. Hij vroeg waarom ze niet gebruikt worden. Schepen Brigitte Quick (CD&V) antwoordde dat de budgetten veel te klein zijn, en dat met name voor de Kalmthoutsesteenweg er de voorwaarde aan vasthangt dat de weg door de gemeente moet worden overgenomen. Hoewel er voor die weg 924.000 EUR opzijstaat, moet dus bekeken worden of dat op langere termijn wel een goede oplossing is. Tom Bevers (N-VA/PLE) vond alvast van wel : het gemeentebestuur kent de lokale situatie veel beter en weet welke rol een weg moet spelen, en als het enigszins betaalbaar is, is een overname daarom vaak beter.


  Hoe denkt u erover ?

Vorige maand vroegen we u wat u ervan vindt dat de Wildertse lagere school "WIGO Sint-Jan" vanaf nu gewoon "WIGO" gaat heten. 44,1% van de antwoorden vond dat geen goede zaak : het katholieke erfgoed moet gekoesterd worden.


17,6% vond de naamsverandering wel goed, maar vindt dat de Sint-Jansstraat haar naam wel moet behouden. 5,9% wil ook de straat van naam veranderen. En de overige 32,4% wist niet eens dat de school ook "Sint-Jan" heette.


Deze maand vernemen we graag wat u van de nieuwe verkaveling aan de Heikantlaan vindt. Is het goed dat er bouwgrond bijkomt, is het nu eenmaal zo omdat op bouwgrond gebouwd moet kunnen worden, of wil u het stukje groen in Heikant liever onbebouwd zien blijven ? Laat het ons weten via www.nvaple.be !  Vlaamse feestdag

Komende dinsdag, op 11 juli, bezorgt N-VA/PLE naar jaarlijkse gewoonte een frisse pint aan wie vanaf 10u de Leeuwenvlag uithangt.


Niet vergeten dus !


Info

Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen :

Gemeenteraad :
- Bevers Tom, Molenstraat 39, tel. 03/667.16.67 (tom.bevers@nvaple.be)
- Broos Agnes, Heikantvenstraat 58, tel. 0486/62.03.76 (agnes.broos@nvaple.be)
- Dekkers Thomas, Nieuwmoersesteenweg 66 A, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@nvaple.be)
- Jacobs Robin, Achterstraat 33, tel. 0478/61.09.96 (robin.jacobs@nvaple.be)
- Ooye Kevin, Over d'Aa 255, tel. 0477/85.52.25 (kevin.ooye@nvaple.be)
- Smout Dirk, Den Uil 24, tel. 03/677.12.22 (dirk.smout@nvaple.be)
- Somers Anne, Verbindingsstraat 11, tel. 0472/01.03.66 (anne.somers@nvaple.be)
- Somers Katrien, Heikantstraat 68, tel. 0473/83.15.12 (katrien.somers@nvaple.be)
- Van den Broek Guy, Kraaienberg 29, tel. 0497/59.37.82 (guy.vandenbroek@nvaple.be)
OCMW :
- De Corte Paul (paul.decorte@nvaple.be)
- Denissen Liesbeth (liesbeth.denissen@nvaple.be)
- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 250, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)
- Van Loon Annemie, Kloosterstraat 39, tel. 0485/14 05 03 (annemie.vanloon@nvaple.be)
AGB : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be), Konings Bob (bob.konings@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Politieraad : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Gecoro : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Jeugdraad : Speltincx Kevin (kevin.speltincx@nvaple.be)
PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Minaraad : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)
Karrenmuseum : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be)
Bibliotheek : Backx Christina (christina.backx@nvaple.be), de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)
vzw Kobie : Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)
Gemeenschapscentrum : de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Eeckhaut Leo (leo.eeckhaut@nvaple.be), Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)
Voorzitter N-VA : Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)
Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be